SSA Name1: SSA Name2: SSA Name3:
SSA Server1: SSA Server2: SSA Server3:
POS (deg):
SIZE(deg):
BAND (m):
TIME (UTC):